18 ธันวาคม 2015 เรื่องจริงจากเฟสทัส

 แต่นักโทษยืนยันว่า ท่านเยซูยังมีชีวิตอยู่

 ถอดความจากกิจการ 25: 19

Daily2015_12_-18act25-13-19