18 เมษายน 2017 ซีซาร์เท่านั้น!

เราไม่มีกษัตริย์อื่นใด  นอกจากซีซาร์!

ถอดความจาก ยอห์น 19:15
john-19-15-16-Daily2017_4_18