19 พฤษภาคม 2017 รับพระวิญญาณ

“จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” 

ถอดความจาก ยอห์น 20:22
john-20-22-23-Daily2017_5_19 (1)