21 เมษายน 2017 กษัตริย์ของยิว

ขอท่านเขียนใหม่ว่า 

เขาอ้างว่า เราเป็นกษัตริย์ของยิว

ถอดความจากยอห์น19:21
john-19-21-22-Daily2017_4_21