22 ธันวาคม 2018 กษัตริย์ใหม่ อยู่ไหน?

ผู้ที่ประสูติมาเป็นกษัตริย์ของยิวนั้น อยู่ที่ไหนกัน?

ถอดความจาก มัทธิว 2:2

mobile-mat2-1-2