22 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า

เขาเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น”

ถอดความจาก อิสยาห์ 54:5

Holy-Is54-5

เพราะพระผู้สร้างเจ้า เป็นสามีของเจ้า พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์ องค์จอมทัพ องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า เขาเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น” ถอดความจาก อิสยาห์ 54:5

พระเจ้าของเรา ทรงเป็นทุกอย่างในชีวิต อิสราเอล เป็นเหมือนแม่ม่ายที่ไม่มีใครดูแล พระเจ้าก็มาเป็น ผู้ดูแลปกป้อง พระองค์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ องค์ จอมทัพ ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา และทรงเป็น พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น! มีอะไรที่มนุษย์ควร ปรารถนา ต้องการมากไปกว่าพระองค์หรือ?