23 มิถุนายน 2019 ยาห์เวห์นิสสี

พระเจ้าจะทรงยกธงให้สัญญาณแก่ประชาชาติที่อยู่ไกล

ถอดความจาก อิสยาห์ 5:26

 

Yahweh-NissiJune2319-Is-5-6