24 พฤษภาคม 2017 คนที่เป็นสุข

คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อ ก็เป็นสุขนัก 

ถอดความจาก ยอห์น 20:28

john-20-27-29-Daily2017_5_24