24 สิงหาคม 2017 ยินดีเสมอ

จงให้ทุกคนเห็นใจสุภาพ ถ่อมตนของท่าน 

ถอดความจากฟีลิปปี 4:5

php-4-4-6-Daily2017_8_24