24 เมษายน 2017 จับฉลากเสื้อตัวใน

เรามาจับฉลากกันว่าใครจะได้เสื้อในไป

ถอดความจาก ยอห์น19:24
john-19-23-24a-Daily2017_4_214