25 เมษายน 2019 สิทธิ์นี้ท่านได้แต่ใดมา?

“ถ้าอย่างนั้น เราก็ไม่บอกพวกท่านว่า เราทำการเช่นนี้ด้วยสิทธิใด”

ถอดความจาก ลูกา 20:5-8

Lukemobile20v5-8