27 กันยายน 2017 มรดกสว่าง

ขอบคุณพระบิดาที่ทรงทำให้เรามีส่วน

รับมรดกของคนแห่งความสว่าง

ถอดความจาก โคโลสี 1:12

col-1-11-12-Daily2017_9_27-2