28 เมษายน 2016 ใครเชื่อก็เป็นผู้ยืนยัน

 คนที่เชื่อพยานของพระเยซูก็ยืนยันว่า พระเจ้าทรงเป็นจริง

 ถอดความจาก ยอห์น 3:33

john-3-31-33-Daily2016_4_28