28 เมษายน 2017 สิ้นพระชนม์

เมื่อทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวก็ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว”
ถอดความจาก ยอห์น 19:30
john-19-29-30-Daily2017_4_28