3 กันยายน 2019 ในหมู่บ้านเอมมาอูส

เรารู้สึกร้อนใจแปลก ๆ ไม่ใช่หรือ?

ถอดความจาก ลูกา 24:32

luke24Mobilev_32re