30 สิงหาคม 2016 อิสระที่แท้จริง

ดังนั้นหากเราได้ให้เจ้าเป็นอิสระ เจ้าก็เป็นอิสระจริง ๆ

ถอดความจาก ยอห์น 8:36

john-8-35-38-Daily2016_8_30