30 เมษายน 2017 ความรักมั่นคง

พระเจ้าข้า เรานึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์ 

เมื่อเราอยู่ในพระวิหารของพระองค์ 

ถอดความจาก สดุดี 48:9kla