5 กรกฎาคม 2015 หว่านอย่างไร เกี่ยวอย่างนั้น

คนที่หว่านเล็กน้อย ก็จะเกี่ยวเก็บเล็กน้อย 

คนที่หว่านมาก ก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก

 ถอดความจาก 2  โครินธ์ 9:6

https://www.youtube.com/watch?v=S5usc1gnPbE