7 มีนาคม 2020 แสงสว่างของโลก

20-TheLightJn-1-9

ข้อความตอนนี้มาจาก ยอห์น 1:9 ความสว่างแท้ที่ให้สว่างแก่ทุกคนได้เข้ามาในโลก พระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระองค์ทรงสร้างแม้กระนั้น พวกเขาก็ไม่รู้จักพระองค์

พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก ลองนึกถึงโลกที่มืด เรามองไม่เห็นอะไร แต่เมื่อแสง แดด ส่องเข้ามา เราจะมองเห็นทุก ๆ อย่างชัดเจน ในฝ่ายวิญญาณแล้ว พระเยซูทรงเข้ามาในใจเมื่อไร เราจึงจะมองเห็นใจของเราเองว่าเป็นอย่างไร หลายคนคิดว่าตัวเองดีแล้ว มีใจสะอาด มีใจเมตตาต่อ คนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังตอบแทน แต่เมื่อเขามารู้จักพระเยซูผู้เป็นความสว่าง เขาจะเห็น อะไร ๆ ที่ซ่อนอยู่ในใจของเขา แต่ก่อนมันมืด มองไม่ เห็นจนกว่า พระเยซูจะเข้ามาเป็นแสงส่องในใจ ทรงเป็นแสงสว่างเดียวของโลก ไม่มีแสงอื่นใด หมายความว่า ไม่มีอะไร คำสอนใด ความคิดใดที่จะ ส่องใจของเราได้เหมือนสว่างของพระองค์