9 ธันวาคม 2018 ย้อนระลึกถึงวันคริสตสมภพ

เพราะท่านจะช่วยคนของท่าน 

ให้พ้นจากบาปทั้งหลายของพวกเขา

ถอดความจาก มัทธิว 1:21

mobile-xmas1-20-21