9 มีนาคม 2018 สิทธิที่จะยกบาป

บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจที่จะยกโทษบาปในโลก

ถอดความจาก ลูกา 5:24

Luke5-22-24