พระเมตตาของพระเจ้า

28 สิงหาคม 2021

ขอบคุณภาพจาก pixabay โดย Seaq68

ดังนั้น พระยาห์เวห์ทรงรอที่จะกรุณา
เจ้า และดังนั้น พระองค์ทรงลุกขึ้น
เพื่อที่จะเมตตาต่อเจ้า
เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ความยุติธรรม
ความสุขเป็นของคนที่รอคอยพระองค์
ถอดความจาก อิสยาห์ 30:18

พระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่ง

23 พฤษภาคม 2021

ภาพจากwallpaperaccess.com:NASA Rocket wallpapers

เจ้าไม่เคยรู้หรือ? เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ?
พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระยาห์เวห์ทรงเป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่งจนสุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงอ่อนแรงหรือเหนื่อยล้า
ความหยั่งรู้ของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด
ถอดความจาก อิสยาห์ 40:28

พระเจ้าทรงอยู่ในที่ไม่คาดฝัน

4 เมษายน 2021

ภาพลายเส้นโดย แรมบรันต์ 1606-1669

พระองค์ผู้สูงส่ง ผู้รับการยกย่องอย่างสูง
ผู้ทรงดำรงนิรันดร์
พระนามว่าองค์บริสุทธิ์ ตรัสว่า
“เรา ดำรงในที่สูงส่ง ในที่บริสุทธิ์และอยู่
กับคนที่ใจสลาย(เพราะบาป)และถ่อมตน
เพื่อรื้อฟื้นวิญญาณของคนใจถ่อม
และฟื้นใจคนที่ใจสลาย
ถอดความจาก อิสยาห์ 57:15

พระเจ้าทรงอยู่ทุกแห่ง

27 มีนาคม 2021

ดังนั้น พระยาห์เวห์ตรัสว่า 
“สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นที่วางเท้าของเรา 
อย่างนั้นแล้ว บ้านที่เจ้าจะสร้างให้เราอยู่ที่ไหนกัน?
สถานที่ ๆ เราจะพักนั้นอยู่ที่ไหน? 
ถอดความจาก อิสยาห์ 66:1

พระวิญญาณแห่ง….

10 พฤษภาคม 2020sevenfold-HS-Is11-2

จะมีหน่องอกขึ้นมาจากตอแห่งเจสซี และจะมีกิ่งงอกขึ้นมาจากรากของท่าน พระวิญญาณขององค์พระยาห์เวห์ จะอยู่เหนือพระองค์ท่าน พระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ พระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและฤทธา พระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรง องค์พระยาห์เวห์ ถอดความจาก อิสยาห์ 11:2

เจสซีคือบิดาของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นวงศ์วานที่ พระเมสสิยาห์จะเข้ามาเกิด พระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงอยู่เหนือองค์ พระเยซูคริสต์นั้น ทรงเต็มด้วยพระลักษณะของ ผู้ที่จะปกครองสูงสุดในฐานะพระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ และสรรพสิ่งใน จักรวาล ในวิวรณ์ 1:4 กล่าวถึงพระวิญญาณ ทั้งเจ็ดที่เฝ้าต่อพระที่นั่งของพระเจ้า ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถึงพระองค์อีกมากจริง ๆ

1 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้พิพากษา

Judge-Is-33-22-

 

เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินเรา พระองค์ทรงเป็นผู้วางกฎหมายให้เรา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์เองที่จะทรงช่วยเราให้รอดพ้น ถอดความจาก อิสยาห์ 33:22

ในแต่ละประเทศจะแบ่งอำนาจการปกครองเป็น สามฝ่าย คือฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายตุลาการ แต่ดูพระคัมภีร์ข้อนี้สิ พระเจ้า ทรงเป็นอำนาจทั้งสาม และพระองค์เองที่จะ ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นได้ เราคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ มาก่อน เอาเป็นอันว่า การปกครองประเทศนั้น มาเลียนแบบตำแหน่งของพระเจ้าตรงไปตรงมา ความจริงคือ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย


11 มกราคม 2020 องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์

 

Ram-Is-57-15

 

เพื่อการค้นหาที่่ง่ายขึ้น

องค์ผู้สูงสุดและสูงสง่า ผู้ทรงดำรงนิรันดร์ ผู้ทรงพระนามว่า องค์ผู้บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ “เราสถิต ​ณ ที่สูงและบริสุทธิ์ อยู่กับผู้ที่เสียใจสำนึกผิด และถ่อมจิตวิญญาณ เพื่อรื้อฟื้นวิญญาณของผู้ที่ถ่อมตน และรื้อฟื้นหัวใจของผู้ที่เสียใจสำนึกผิด” ถอดความจาก อิสยาห์ 57:15

 

เมื่อพระองค์ผู้สูงเด่นองค์นี้ทรงลงมาเป็น มนุษย์ พระองค์ตรัสว่า “เราสุภาพและใจถ่อม” (มัทธิว 11:29) ผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือเอกภพ ทรงพอพระทัย ที่จะสถิตกับผู้ที่ใจถ่อมและเสียใจสำนึกผิด นี่เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ในสายตามนุษย์ แต่นี่คือพระเจ้าสูงสุด! ราม เว นิสซา

4 มกราคม 2020 หลายพระนามสำหรับเรา

เขาจะเรียกนามท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราชา

ถอดความจาก อิสยาห์ 9:6Peace-Is-9-6

เพื่อการค้นหาง่ายขึ้น

เขาจะเรียกนามท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราชา

ถอดความจาก อิสยาห์ 9:6

 

พระเจ้าองค์เดียวของเรานี้ ทรงมีพระนามที่ บ่งบอกว่า พระองค์ทรงเป็นอย่างไร พระนาม มากมายทำให้เรารู้ว่า ทรงเป็นทุกอย่างในชีวิต เมื่อเราอ่านพระธรรมข้อนี้ พระองค์ทรงเป็น ทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรา มีพระองค์เท่ากับ เรามีมากเหลือล้น ท่วมท้นชีวิต ขอบคุณพระเจ้ามากเหลือเกิน

22 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า

เขาเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น”

ถอดความจาก อิสยาห์ 54:5

Holy-Is54-5

เพราะพระผู้สร้างเจ้า เป็นสามีของเจ้า พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์ องค์จอมทัพ องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า เขาเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น” ถอดความจาก อิสยาห์ 54:5

พระเจ้าของเรา ทรงเป็นทุกอย่างในชีวิต อิสราเอล เป็นเหมือนแม่ม่ายที่ไม่มีใครดูแล พระเจ้าก็มาเป็น ผู้ดูแลปกป้อง พระองค์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ องค์ จอมทัพ ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา และทรงเป็น พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น! มีอะไรที่มนุษย์ควร ปรารถนา ต้องการมากไปกว่าพระองค์หรือ?

20 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

ในวันนั้นมนุษย์จะมองไปที่พระผู้สร้างตัวเขา

และดวงตาของเขา จะมองดูองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ด้วยความเคารพ

ถอดความจาก อิสยาห์ 17:7 

HOLY-IS-17-7-8re

 

ในวันนั้นมนุษย์จะมองไปที่พระผู้สร้าง ตัวเขา และดวงตาของเขา จะมองดูองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ด้วยความเคารพ เขาจะไม่มองยังแท่นบูชาอันเป็นน้ำมือของเขา เขาจะไม่นับถือสิ่งที่นิ้วมือของเขาสร้างขึ้น ถอดความจาก อิสยาห์ 17:7-8

เมื่ออิสราเอลทำบาป พระเจ้าทรงลงโทษเขา และในช่วงเวลาที่เขาต้องรับโทษนั้น เขาจะหันมา หาพระเจ้า และจะไม่ทำสิ่งพระองค์ทรงชังอีก เขาจะไม่หันกลับไปหารูปเคารพต่าง ๆ ต่อไป แต่จะหันมาหาพระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล หลายครั้งที่พระเจ้าต้องลงโทษอิสราเอล ก็เพื่อ ให้เขากลับมาในทางแห่งความชอบธรรมอีกครั้ง