พระบุตรในท่านเปาโล

21 กันยายน 2021

ทรงพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตร
ของพระองค์ในข้า เพื่อว่าข้าจะได้
ประกาศพระองค์ท่ามกลางคนต่างชาติ
ตอนนั้นข้าไม่ได้ขอคำแนะนำจากใครเลย
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:16

เลือกมานานแล้ว

20 กันยายน 2021

แต่เมื่อพระองค์ผู้ทรงแยกข้า
ออกมาก่อนที่ข้าจะเกิด
พระองค์ผู้ทรงเรียกข้ามา
โดยพระคุณของพระองค์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:15

ลึกซึ้งสุด ๆ

17 กันยายน 2021

ข้ามีความเข้าใจลึกซึ้งในศาสนายิว
มากกว่าคนพวกเดียวกันที่อายุเท่ากัน
ข้ากระตือรือร้นสุดโต่ง
เพื่อความเชื่อของบรรพบุรุษ
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:14

พระเจ้าทรงสอน

15 กันยายน 2021

พี่น้องเอ๋ย เพราะข้าอยากให้ท่านทราบว่า
ข่าวประเสริฐที่ข้าประกาศไปนั้น
ไม่ใช่เป็นข่าวประเสริฐของมนุษย์
เพราะข้าไม่ได้รับสิ่งใดจากใครเลย
และข้าไม่ได้รับคำสอนจากใคร แต่รับมา
โดยการสำแดงของพระเยซูคริสต์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:11-12

ไม่ต้องเห็นแก่มนุษย์

14 กันยายน 2021

บัดนี้ ข้ากำลังตามหาการยอมรับของมนุษย์หรือของพระเจ้ากัน?
หรือว่าข้าต้องการเอาใจมนุษย์?
หากข้าพยายามที่จะทำให้มนุษย์พอใจ
ข้าก็ไม่ใช่ทาสรับใช้ของพระคริสต์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:10

สาปคนบิดเบือน

13 กันยายน 2021

ถึงแม้ว่าเราหรือทูตสวรรค์จะมาประกาศ
ข่าวประเสริฐที่ตรงข้ามกับข่าวประเสริฐที่
เราประกาศไปแล้วนั้น ก็ขอให้เขาถูกสาป
อย่างที่เราได้พูดมาก่อนหน้านี้ เวลานี้ข้าก็ขอพูดอีก
หากมีใครคนหนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ท่านที่ตรงข้ามกับที่ท่านเคยได้รับ ขอให้เขาถูกสาป
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:8-9

เชื่อคนอื่นง่าย

10 กันยายน 2021

ข้าประหลาดใจที่ท่านละทิ้ง
พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระคุณของพระคริสต์
อย่างรวดเร็ว และหันไปหาข่าวประเสริฐ
แบบอื่น ความจริงนั้นไม่มีข่าวประเสริฐ
อื่นใดแต่มีบางคนต้องการทั้งก่อกวนใจ
ท่าน และบิดเบือนข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสต์
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:6-7

เพื่อกู้เรา…

9 กันยายน 2021

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
มายังท่าน พระเยซูประทานพระองค์เอง
เพื่อบาปของเรา เพื่อกู้เราให้พ้นจาก
ยุคที่ชั่วร้ายนี้ ตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าพระบิดาของเรา ขอถวาย
พระสิริรุ่งโรจน์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน
ถอดความจาก กาลาเทีย  1:3-5

จดหมายถึงชาวกาลาเทีย

8 กันยายน 2021

เปาโล อัครทูตที่ไม่ใช่มาจากมนุษย์หรือ
โดยมนุษย์แต่งตั้ง แต่โดยพระเยซูคริสต์
และพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงให้พระองค์
คืนชีพจากความตาย และพี่น้อง
ที่อยู่กับข้า มายังคริสตจักรกาลาเทีย
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:1-2

พระวิญญาณของพระบุตร

6 มิถุนายน 2020AbbaGal4-6

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พระเจ้าทรงส่งพระบุตรลงมากำเนิดจากสตรี ในฐานะที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่ผู้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อว่าเราจะได้รับสิทธิเป็นบุตร และเพราะพวกท่านเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณของพระบุตร เข้ามาในใจของท่าน ร้องเรียกพระองค์ว่า“อับบา” ถอดความจาก กาลาเทีย 4:4-6

 

ผู้เชื่อพระเยซู ได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้า และร้องเรียกพระเจ้าว่า อับบา ซึ่งเป็นภาษา อาราเมค คล้าย ๆ กับที่เด็กไทยเชื้อสายจีน เรียกพ่อว่า ป่าป๊า แทนที่จะเรียกคุณพ่อ เป็น คำแสดงความใกล้ชิด รักใคร่ แต่ที่เขาเรียก พระองค์ได้อย่างสนิทใจเช่นนั้น เพราะพระวิญญาณ ของพระบุตรได้เข้ามาในใจของเขา ย้ำเตือน ให้เขารู้ว่า เขาเป็นบุตรที่รักของพระองค์