9 มีนาคม 2016 รับแล้วรับอีก

เราจึงได้รับพระคุณจากความเต็มบริบูรณ์ของพระองค์ 

เรารับแล้ว รับอีก!

ถอดความจาก ยอห์น 1:16

john-1-16-Daily2016_3_9 (1)

4 มีนาคม 2016 ลูกพระเจ้า

ทุกคนที่รับและ เชื่อในพระนามของพระองค์

พระองค์….ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 1:12

john-1-12-13-Daily2016_3_4

2 มีนาคม 2016 พยาน

เขามาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่าง เพื่อว่า ทุกคนจะได้เชื่อคำของเขา

ถอดความจาก ยอห์น 1:7

john-1-6-8Daily2016_3_2

29 กุมภาพันธ์ 2016 เมื่อเริ่มต้น

เมื่อเริ่มต้นนั้น พระคำดำรงอยู่

พระคำทรงอยู่กับพระเจ้า  และพระคำทรงเป็นพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 1:1

john-1-1-3Daily2016_2_29

26 กุมภาพันธ์ 2016

พระคำทรงเป็นพระเจ้า  

ถอดความจาก ยอห์น 1:1

1e211e1830

ท่านยอห์น สาวกที่พระเยซูทรงรัก เป็นผู้เขียนพระธรรมยอห์น

โดยการทรงนำของพระเจ้า

ท่านได้เล่าเรื่องในสิ่งที่มัทธิว มาระโก และลูกา ไม่ได้กล่าวถึงมากนัก

นั่นคือ ความสัมพันธ์อันแนบแน่นของพระบิดา และพระบุตร  พระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านยอห์นเล่าเรื่องของพระบุตรที่พระเจ้าทรงส่งมาในโลก

เล่าเรื่องที่ทำให้เรารู้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างไม่มีข้อกังขา…..

เรื่องราวในยอห์น จึงแตกต่างออกไปจากพระกิตติคุณสามเล่มแรก

ท่านบอกเราด้วยว่า พระเยซูยังทรงทำกิจอัศจรรย์อีกมากมายที่ท่านไม่ได้บันทึกไว้…

แต่ก็เชื่อว่า ทุกคนที่ได้อ่านหนังสือยอห์นจะได้มีความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์มาก