น้ำที่เปลี่ยนเป็นไวน์

เข้าไปดูยูทูบที่ชื่อ prakham จะพบคลิปพระคัมภีร์สำหรับเด็กที่เราทำขึ้นมาหลายเรื่อง เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
ใช้เป็นเรื่องราวที่ช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่สอนเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับเด็ก ๆ

พระบิดาของเรา

27 มิถุนายน 2021

แต่ทุกคนที่รับและเชื่อในพระนามของ
พระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็น
ลูกของพระเจ้า เป็นลูกที่ไม่ได้เกิดจาก
สายเลือดหรือความตั้งใจของเนื้อหนัง
หรือความตั้งใจของมนุษย์ แต่จาก
พระดำริของพระเจ้า
ถอดความจาก ยอห์น 1:12-13

พระวิญญาณแห่งความจริง

9 พฤษภาคม 2020

hs-truth-jn15-26

แต่เมื่อพระผู้ช่วยเสด็จมา พระองค์ผู้ที่เราส่งจากพระบิดามาหาเจ้า พระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดา จะทรงเป็นพยานเพื่อเรา เจ้าก็เช่นกัน เจ้าจะเป็นพยานด้วยเพราะเจ้าอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้น ถอดความจากยอห์น 15:26-27

พระเยซูตรัสอีกครั้ง เรื่องที่จะทรงส่งพระวิญญาณ ลงมา แต่ในคำตรัสครั้งนี้ ทรงบอกว่า พระวิญญาณแห่งความจริงจะทรงช่วยเรา ในการเป็นพยานเพื่อพระเยซู เมื่อเราเป็นพยานครั้งใด ให้รู้เสมอว่า องค์พระวิญญาณแห่งความจริง ทรงอยู่เพื่อช่วยเราให้เป็นพยาน เพื่อคนที่ฟังเราจะได้พบความจริง

7 มีนาคม 2020 แสงสว่างของโลก

20-TheLightJn-1-9

ข้อความตอนนี้มาจาก ยอห์น 1:9 ความสว่างแท้ที่ให้สว่างแก่ทุกคนได้เข้ามาในโลก พระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระองค์ทรงสร้างแม้กระนั้น พวกเขาก็ไม่รู้จักพระองค์

พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก ลองนึกถึงโลกที่มืด เรามองไม่เห็นอะไร แต่เมื่อแสง แดด ส่องเข้ามา เราจะมองเห็นทุก ๆ อย่างชัดเจน ในฝ่ายวิญญาณแล้ว พระเยซูทรงเข้ามาในใจเมื่อไร เราจึงจะมองเห็นใจของเราเองว่าเป็นอย่างไร หลายคนคิดว่าตัวเองดีแล้ว มีใจสะอาด มีใจเมตตาต่อ คนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังตอบแทน แต่เมื่อเขามารู้จักพระเยซูผู้เป็นความสว่าง เขาจะเห็น อะไร ๆ ที่ซ่อนอยู่ในใจของเขา แต่ก่อนมันมืด มองไม่ เห็นจนกว่า พระเยซูจะเข้ามาเป็นแสงส่องในใจ ทรงเป็นแสงสว่างเดียวของโลก ไม่มีแสงอื่นใด หมายความว่า ไม่มีอะไร คำสอนใด ความคิดใดที่จะ ส่องใจของเราได้เหมือนสว่างของพระองค์

1 มีนาคม 2020 พระนามพระเยซูคริสต์

20-John17-3-re

 

การมีชีวิตนิรันดร์คือ ที่พวกเขาจะรู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมา ถอดความจากยอห์น 17:3

 

เรามักคิดว่า คริสต์ เป็นนามสกุลของพระเยซูกัน แต่จริงแล้ว คริสต์มาจากคำในภาษาฮีบรูที่มีความ หมายว่า เจิม ดังนั้นคำว่า พระเยซูคริสต์จึงมีความ หมายตรงๆ ว่า พระเยซูองค์ผู้ทรงถูกเจิมนั่นเองท่านผู้ที่ถูกเจิมในพระคัมภีร์นั้น มักจะเป็นกษัตริย์ ปุโรหิต หรือผู้กล่าวพระคำ พวกเขาถูกเจิมเพื่อให้ไปทำพันธกิจที่กำหนดไว้สำหรับเขา พระเยซูทรง ถูกเจิมและแยกไว้สำหรับพันธกิจสำคัญที่สุดใน เอกภพ นั่นคือ กำจัดทั้งบาป ความดื้อดึงของมนุษย์ และความตาย นำคนทั้งหลายกลับมาสู่พระบิดา ผู้ทรงรักมนุษย์ในโลกยิ่งนัก พระเยซูคริสต์ จึงเป็นพระนามที่พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงถือว่า ใหญ่ยิ่ง กว่านามใด ๆ เราจึงถือตามนั้นเช่นกัน

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 2

ยอห์น คือศิษย์ผู้เป็นพยานเรื่องราวเหล่านี้

เขาบันทึกเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ และเรารู้ว่า

คำพยานของเขาเป็นจริง

ถอดความจาก ยอห์น 21:24-25

John

 

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 2
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

 

 

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 1

John

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 1
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]