ดูเหมือนขัดแย้ง

*คำว่าย้อนแย้งเป็นคำเกิดใหม่ ไม่มีในพจนานุกรม
เทียบได้กับคำ paradox