จะอยู่ในสว่างหรือมืด?

14 เมษายน 2021

ผู้ที่ยืนยันว่าตนอยู่ในความสว่าง
แต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน
ก็ถือได้ว่าเขายังคงอยู่ในความมืด
ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่าง
และไม่มีสิ่งใดในตัวเขาที่เป็นเหตุ
ให้ใครสะดุดล้มได้
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:9-10

ความสว่างแท้มาแล้ว

13 เมษายน 2021

แต่จะว่าไป ก็เหมือนข้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่าน
ซึ่งเป็นเรื่องความจริงที่ปรากฏ
ในพระองค์และในพวกท่าน
เพราะความมืดกำลังผ่านพ้นไป
และความสว่างแท้ก็ฉายแสงแล้ว
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:8

เคยได้ยินมาแล้ว

12 เมษายน 2021

ท่านที่รัก ข้าไม่ได้เขียนบัญญัติใหม่
ถึงท่าน แต่นี่เป็นบัญญัติเก่า
ที่ท่านมีมาตั้งแต่แรก
บัญญัติเก่านี้ เป็นคำที่ท่าน
ได้ยินมาแล้วตั้งแต่ต้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:7

ตามพระองค์

9 เมษายน 2021

คนใดยืนยันว่า เขาอยู่ในพระองค์ 
ก็ต้องเดินไปตามอย่าง
ที่พระเยซูทรงดำเนิน
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:6

ความรักที่เพียบพร้อม

8 เมษายน 2012

แต่ถ้าใครรักษาพระดำรัสของพระองค์
ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์พร้อมในตัวเขาแล้ว
เรารู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ก็เพราะ
เรารักษาพระดำรัสของพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:5

รู้จักคือทำตาม

7 เมษายน  2021

บัดนี้ ถ้าเรากระทำตามพระบัญชาของพระองค์
เราจึงรู้แน่ว่า เรารู้จักพระองค์
คนที่กล่าวว่า “ฉันรู้จักพระองค์”
แต่ไม่ทำตามพระบัญชาเท่ากับเป็นคนมุสา
และความจริงไม่ได้อยู่ในคนเช่นนั้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:3-4

เพื่อคนทั้งโลก

6 เมษายน  2021

และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของพวกเรา
และไม่ใช่แค่บาปของพวกเราเท่านั้น
แต่บาปของคนทั้งโลกด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:2

อย่ามุสา

2 เมษายน 2021

หากเราพูดว่า
เราไม่เคยทำบาปเท่ากับเรากล่าวหาว่า
พระองค์ทรงมุสา และพระดำรัส
ของพระองค์ไม่ได้อยู่ในเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:10

พระเจ้าทรงอภัยบาปเมื่อ…

1 เมษายน 2021

แต่หากว่าเราสารภาพบาปของเรา
พระองค์ทรงซื่อตรงและเที่ยงธรรม
จะทรงอภัยบาปให้เรา 
และชำระเราจากความอธรรมทั้งสิ้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:9

อย่าหลอกตัวเอง

31 มีนาคม 2021

หากเรากล่าวว่า เราไม่มีความผิดบาป
เราก็กำลังหลอกตนเอง
และความจริงไม่ได้อยู่ในเรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:8

เมื่อเดินในความสว่าง

30 มีนาคม 2021

แต่หากว่าเราเดินในความสว่าง
เหมือนที่พระองค์ทรงดำเนินในความสว่าง
เราก็มีสัมพันธ์สนิทต่อกันและกัน
และพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า
ก็ชำระเราให้สะอาดพ้นจากบาปทั้งสิ้น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:7

ถ้ายังเดินในความมืด

29 มีนาคม 2021

หากเราพูดว่า
เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์
แต่เรายังคงเดินในความมืด
เท่ากับเราพูดเท็จ
และไม่ได้ประพฤติตามความจริง
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:6

ไม่มีจุดมืด

26 มีนาคม 2021

และนี่เป็นสาระของข่าว 
ที่เราได้ยินจากพระองค์
และประกาศแก่ท่าน นั่นคือ
พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง
และในพระองค์ไม่มีความมืดเลย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:5

เพื่อสัมพันธ์สนิท

25 มีนาคม 2021

สิ่งที่เราเห็น และได้ยินเราประกาศแก่ท่าน
เพื่อว่าท่านจะได้มีสัมพันธ์สนิทกับเรา
และเรามีสัมพันธ์สนิทกับพระบิดา
และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์
เราเขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อว่า
ความยินดีของเราจะสมบูรณ์พร้อม
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:3-4

จากปฐมกาล

23 มีนาคม 2021

(นี่เป็นสิ่งที่เราประกาศแก่ท่าน)
สิ่งที่มาจากปฐมกาล สิ่งที่เราได้ยิน
สิ่งที่เราได้ห็นด้วยตา สิ่งที่เราได้พินิจดู
และได้สัมผัสด้วยมือของเรา
เกี่ยวข้องกับพระคำแห่งชีวิต
ถอดความจาก 1 ยอห์น 1:1