ทรงรู้ทุกเจตนา

1 พฤษภาคม 2021

เพราะพระเจ้าทรงสำรวจดูทุกดวงใจ
และพระองค์ทรงเข้าพระทัยเจตนา
ของทุกความคิด หากเจ้าแสวงหาพระองค์
เจ้าจะพบพระองค์
แต่หากเจ้าละทิ้งพระองค์ 
พระองค์จะทรงปฏิเสธเจ้าตลอดไป
ถอดความจาก 1 พงศาวดาร 28:9