ผู้เดียวที่เห็นพระเจ้า

15 มีนาคม 2020

20-The-Nameinvisible-John-6-46

ไม่มีใครเคยเห็นพระบิดายกเว้นผู้ที่มาจากพระเจ้า ผู้นั้นได้เห็นพระบิดา ถอดความจาก ยอห์น 6:46

เมื่ออ่านพระคำข้อนี้ต่อจาก (1 ทิโมธี 1:15-16) จึงรู้ว่า ก่อนนี้พระเยซูทรงบอกไว้อย่างชัดเจน ว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าผู้ที่มองไม่เห็น แม้ ยาโคบบอกว่าเขาเห็นพระเจ้าแต่ยังมีชีวิตใน (ปฐมกาล 32:22-32) เป็นเพราะพระเจ้าทรงมา พบเขาในรูปร่างของมนุษย์ เราเห็นพระเจ้าไม่ได้ พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า มนุษย์เห็นเราแล้ว ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ (อพยพ 33:20) แต่พระเจ้าทรงเมตตา ประทานพระเยซูผู้เป็น พระฉายาของพระองค์ลงมาในโลก พระองค์ ทรงเป็นราชบุตรหัวปีของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง (โคโลสี 1:15) ตรัสว่า ถ้าเจ้ารู้จักเราแล้ว ก็ได้รู้จักพระบิดาด้วย (ยอห์น 14:8) เมื่อไรเรารู้จักพระเยซูมากขึ้น เราก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วย