พระวิญญาณแห่งพระคุณ

14 June 2020

Hs-of-grace-Heb-10-26-29

 

เพราะหากรู้ความจริงแล้ว ยังคงจงใจทำบาป ต่อไป ก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลือเลย ….ท่านคิดว่า คนที่เหยียบย่ำพระบุตร และเห็นว่าพระโลหิตแห่ง พันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นไร้ค่า และยังดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณ สมควรจะรับโทษหนักกว่าสักเท่าใด? ถอดความจาก ฮีบรู 10:26,29

 

การเหยียบย่ำพระบุตรพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ ทรงทำให้นั้น เป็นการหมิ่นพระเกียรติอย่างมาก การดูหมิ่นพระเยซูเท่ากับดูหมิ่นองค์พระวิญญาณผู้ทรงทำราชกิจกับพระเยซู ภาพที่อยู่ในพระคำ ข้อนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์แต่กลับเกิดขึ้นทุกวัน รู้จักพระเจ้า >ยังจงใจทำบาป>เหยียบย่ำพระบุตร >ไม่นับถือพระโลหิตที่ชำระชีวิต>ดูหมิ่นพระวิญญาณ แห่งพระคุณ….จะมีอะไรรอคนนั้นอยู่?