พระเจ้าผู้ทรงสร้าง

20 กุมภาพันธ์ 2021

โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า 
พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล
ด้วยพระดำรัสของพระองค์
ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่
เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น
ถอดความจาก ฮีบรู 11:3