พระเจ้าแห่งความจริง

22 สิงหาคม 2020

* โคโลสี 1:13-14 bubee.net

ข้ามอบจิตวิญญาณของข้า
ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์ได้ทรงไถ่ข้าแล้ว
โอ พระยาห์เวห์
พระเจ้าแห่งความจริง
ถอดความจาก สดุดี 31:5