11 สิงหาคม 2017 แผ่นดินนั้นอยู่ไม่ไกล

แผ่นดินของพระเจ้า อยู่ท่ามกลางพวกเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 17:21

พระเจ้าทรงปกครองใจเรา  แผ่นดินของพระเจ้า ไม่ได้มาด้วยเสียงแตร แถวรับเสด็จ หรือความโอ่อา

ตามที่ตามองเห็นแบบของการต้อนรับกษัตริย์ทั่วๆป  แต่แผ่นดินของพระเจ้าครองใจเรา

พระเยซูทรงอยู่ภายใน และความคิดทุกอย่างของเราเป็นรองจากความคิดของพระองค์

 

LK17-20-21