Bubee Homepage
โฮเชยา 12-1
โฮเชยา 12-1

โฮเชยา 12:1-6 เอฟราอิมกินลมเป็นอาหาร และตามติดลมตะวันออกทั้งวัน  พวกเขาทวีความผิดและความโหดร้ายทารุณ   พวกเขาทำพันธสัญญากับอัสซีเรีย  และนำน้ำมันไปอียิปต์  อิสราเอลเริ่มไปหาพันธมิตรจากประเทศรอบข้างแทนที่จะวางใจในพระเจ้า  อ่านต่อ