เอเสเคียล 17-2 อุปมาเรื่องอินทรีกับองุ่น (ต่อ)

เอเสเคียล 17:9-15

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส   ..เจ้าจงกล่าวว่า  มันจะงอกงามดีไหม?
มันจะไม่ถอนรากของมันออก และตัดผลของมันไป
เพื่อให้มันเหี่ยวแห้ง
เพื่อว่าใบที่กำลังงอกก็จะเหี่ยวแห้งไป
ดูถิด มันถูกปลูกเอาไว้ และมันจะงอกงามดีหรือเปล่า?
มันจะไม่แห้งกรอบไปเมื่อลมตะวันออกพัดมา
แห้งเหี่ยวคาต้น คาร้านที่มันงอกขึ้นมาอย่างนั้นหรือ?

angunhang

แล้วพระดำรัสของพระเจ้าก็มาถึงข้า
“จงกล่าวกับวงศ์วานที่ดื้อดึง
..พวกเจ้าไม่รู้หรือว่า เรื่องนี้มีความหมายอย่างไร?
เจ้าจงบอกพวกเขาว่า
..ดูเถิด กษัตริย์แห่งบาบิโลนมายังเยรูซาเล็ม
กวาดทั้งกษัตริย์ และราชวงศ์ และนำไปยังบาบิโลน
และพระองค์ได้เอาคนหนึ่งในเชื้อพระองค์มา
และทำพันธสัญญากับเขา
ให้เขาปฏิญาณ (เหล่าคนใหญ่โตของแผ่นดินที่พระองค์กวาดมา
เพื่อว่าแผ่นดินนั้น จะไม่มีโอกาสเงยหน้าเงยตาขึ้นมาอีก
และให้พวกเขารักษาพันธสัญญานั้นไว้
เพื่ออาณาจักรของพระองค์จะยั่งยืน..)
แต่เขาผู้นั้นกลับกบฎต่อกษัตรยิ์โดยส่งทูตไปยังอียิปต์
เพื่อขอม้าศึกและกองทัพเข้ามาช่วย
มันจะเกิดผลอย่างนั้นหรือ?
คนใดที่ทำเช่นนั้นจะหนีรอดพ้นไปได้หรือ ?
เขาจะหักพันธสัญญาและหนีไปได้หรือ