เอเสเคียล 18-3 มาตรวัดความเป็นความตาย

เอเสเคียล 18:19-24

แต่เจ้ากล่าวว่า “เหตุใดลูกจึงไม่สมควรจะรับความบาปผิดของพ่อเล่า?”

ก็ในเมื่อลูกชายได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้อง
เขาได้ระวังที่จะทำตามกฎเกณฑ์ของเรา  เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน

ชีวิตที่ทำบาปจะต้องตาย  ลูกชายจะต้องไม่รับผลแห่งความผิดของพ่อ
หรือพ่อ ก็ไม่ต้องรับโทษเพราะความผิดของลูกชาย
ความถูกต้องของคนชอบธรรมนั้นจะอยู่ที่ตัวเขา
ความชั่วร้ายของของคนชั่วก็จะอยู่ที่ตัวเขา

lady-liberty

แต่หากคนชั่วได้หันกลับจากความบาปที่เขาได้ทำ
กลับมารักษากฎเกณฑ์ของเรา
ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องเมื่อไร
เขาก็จะมีชีวิต ไม่ต้องตาย
การล่วงละเมิดใด ๆที่เขาทำจะไม่ถูกนำกลับย้อนมาฟ้องร้องเขา
เขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะความชอบธรรมของเขา

เรามีความพอใจในความตายของคนชั่วอย่างนั้นหรือ?
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เราต้องการให้เขากลับใจจากความบาปและกลับมามีชีวิตมิใช่หรือ?
แต่เมื่อคนชอบธรรมหันจากทางแห่งความดี
และกลับไปทำสิ่งอยุติธรรม  ประพฤติตามความน่าสะอิดสะเอียนอย่างเดิม
เขาจะมีชีวิตอยู่ได้หรือ?
ถ้าเป็นเช่นนั้น ความดีที่เขาเคยทำ ก็จะไม่มีการจดจำเอาไว้
และเขาก็จะต้องตายเพราะความคดโกง ความบาปผิดที่ได้กระทำ