เอเสเคียล 33-2 ทำไมเจ้าต้องมาตาย?

เอเสเคียล 33:10-20
“และเจ้า..ลูกชายของมนุษย์  จงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล
เจ้าได้กล่าวว่า .. แน่นอนที่การกล่วงละเมิดและความบาปของเราก็ตกอยู่กับเรา
และเราก็ถูกกัดกร่อนไปเพราะบาปเหล่านั้น
แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไร?..
เจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า
เพราะเรามีชีวิตอยู่ เราไม่ได้มีความพอใจในความตายของคนชั่ว
แต่เราพอใจที่เขาจะหันจากทางแห่งความชั่วและมีชีวิต
จงหันกลับมา  หันกลับมาจากทางชั่วของเจ้า
ทำไมเจ้าจะต้องมาตายเล่า วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย?”

just

“และเจ้า ลูกชายของมนุษย์ จงกล่าว
ความชอบธรรมของคนชอบธรรมจะไม่ช่วยเขาเวลาเขาล่วงละเมิด
และความชั่วร้ายของคนชั่วนั้น
เขาจะไม่ล้มลงหากว่าเขาหันจากความชั่วร้ายของเขา
คนชอบธรรมไม่สามารถอยู่ได้ด้วยความชอบธรรมของเขา เมื่อเขาทำบาป

แม้ว่าเราจะกล่าวกับคนชอบธรรมว่า เขาจะมีชีวิตอยู่ได้
แต่หากเขาเชื่อในความดีของเขา แล้วหันไปทำความอยุติธรรม
ก็จะไม่มีก่ีจดจำถึงความชอบธรรมของเขาเลย
แต่เขาจะต้องตายเพราะการอยุติธรรมของเขา

และเช่นกัน แม้ว่าเราจะกล่าวกับคนชั่วว่า “เจ้าต้องตายแน่”
แต่หากเขาหันจากความบาป และทำสิ่งที่ยุติธรรม ถูกต้อง
หากคนชั่วได้ชดใช้  และคืนสิ่งที่เขาได้ขโมยมา และเดินในทางที่ถูกต้อง
ไม่ทำการอยุติธรรม เขาก็จะมีชีวิตอยู่ เขาจะไม่ตาย
ความบาปที่เขาได้ทำจะไม่ถูกนำมาใช้ลงโทษเขา
เมื่อเขาได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้อง เขาจะมีชีวิตอยู่

“แต่คนของเจ้ายังกล่าวว่า ..หนทางของพระเจ้าไม่ยุติธรรม
ในขณะที่ทางของพวกเขานั่นแหละที่ไม่ยุติธรรม

เมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมของเขาและกระทำการอยุติธรรม
เขาจะต้องตายเพราะมัน
และเมื่อคนชั่วหันจากความชั่วของเขา และกระทำสิ่งที่ชอบธรรม ถูกต้อง
เขาก็จะมีชีวิต
แต่เจ้าก็ยังกล่าวว่า ..ทางของพระเจ้าไม่ยุติธรรม
โอ วงศ์วานอิสราเอล เราจะพิพากษาเจ้าแต่ละคน ตามทางที่เจ้าเดิน