เอเสเคียล 43-1 พระสิริ….

เอเสเคียล 43:1-5

แล้วชายผู้นั้นก็นำข้ามายังประตูที่หันไปทางตะวันออก
ข้าได้เห็นพระสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล
เคลื่อนมาจากทางตะวันออก
และเสียงของการเสด็จมานั้น เป็นเหมือนเสียงคลื่นน้ำอันกึกก้อง
แผ่นดินโลกก็สว่างเจิดจรัสไปด้วยพระสง่าราศีของพระองค์

siri-in-the-temple

ศุภนิมิตที่ข้าเห็นครั้งนี้
เป็นเหมือนครั้งที่พระองค์เสด็จมาทำลายเมือง
เป็นเหมือนครั้งที่ข้าเห็นริมฝั่งแม่น้ำเคบาร์
ข้าจึงหมอบกราบลงกับพื้น
พระสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเคลื่อนเข้าสู่พระวิหาร
ทางประตูด้านตะวันออก
แล้วพระวิญญาณก็ทรงยกข้าขึ้น
ทรงนำข้ามายังลานชั้นใน
โอ… พระสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น ปกคลุมทั่วพระวิหาร!