เอเสเคียล 43-4 การชำระแท่นบูชา

เอเสเคียล 43:22-27

และในวันที่สอง เจ้าจะถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเป็นแกะผู้ที่ไม่มีตำหนิ
และแท่นบูชาก็จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์
เหมือนกับที่ได้รับการชำระด้วยวัวผู้

เมื่อเจ้าชำระแท่นบูชาเสร็จแล้ว
เจ้าก็จะถวายวัวผู้ที่ไม่มีตำหนิ
และแกะผู้ที่ไม่มีตำหนิจากฝูง
เจ้าจะนำมันมาถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และปุโรหิตจะโรยเกลือลงบนสัตว์นั้น
และถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

เครื่องเผาบูชา  ภาพจาก http://biblestudyoutlines.org/
เครื่องเผาบูชา ภาพจาก http://biblestudyoutlines.org/

ในเจ็ดวัน เจ้าจะถวายแพะผู้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
รวมทั้งวัวผู้จากฝูง แกะผู้จากฝูงด้วย ทั้งสองนั้นต้องไม่มีตำหนิ

เจ้าจะทำการลบมลทินบาปสำหรับแท่นบูชาและชำระแท่นให้สะอาดเพื่อถวาย
เมื่อครบเจ็ดวันแล้ว ตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไป
ปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชา และสันติบูชา
และเราจะรับเครื่องบูชาเหล่านั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ