โฮเชยา 2-1

แล้วพระเจ้าทรงเตือนสติให้อิสราเอล  ด้วยการกล่าวถึงนางโกเมอร์…. ซึ่ง ณ เวลานี้มีความหมายถึงอิสราเอลนั่นเอง  เพราะว่า การทำบาปต่อพระเจ้านั้น เปรียบได้กับภรรยาที่ไม่สัตย์ซื่อต่อสามี    และ สิ่งที่โฮเชยากล่าว ก็เป็นการ เปรียบเทียบทำนองนี้เป็นเรื่องเด่น….

เวลานั้นเอง ประชาชนอิสราเอลถูกทำร้ายจากกษัตริย์และชนชั้นสูง  คนยากจนถูกกดขี่ และคนมั่งคั่งก็ทำทุกอย่างตามใจของตนเอง.