16 พฤษภาคม 2017 ไปบอกพี่น้อง

เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเรา พระบิดาของเจ้า 

พระเจ้าของเรา พระเจ้าของเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 20:17
john-20-16-17-Daily2017_5_15