พระราชกิจยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

26 กันยายน 2021

ภาพจาก pexel.com

ข้าจะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของ
พระองค์ และจะไตร่ตรองถึงราชกิจ
อันทรงฤทธิ์ของพระองค์
โอพระเจ้า ทางของพระองค์นั้นบริสุทธิ์
มีพระอื่นใดที่ยิ่งใหญ่
อย่างพระเจ้าของเราหรือ?
ถอดความจาก สดุดี 77:12-13

ความคิดของพระเจ้าต่อเรา

10 กันยายน 2021

คำปรึกษาของพระยาห์เวห์ดำรงนิรันดร์
แผนการในน้ำพระทัยของพระองค์
มีต่อชนทุกชั่วอายุ
ถอดความจากสดุดี 33:11

พระเมตตาของพระเจ้า

29 สิงหาคม 2021

ขอพระเจ้าทรงเมตตาข้า
ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ขอทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้า
ตามพระกรุณาที่เต็มล้นของพระองค์​
ถอดความจาก สดุดี 51:1

พระเจ้าผู้ทรงพระคุณ

4 กรกฎาคม 2021

พระยาห์เวห์ทรงพระเมตตา
และทรงพระคุณ
ทรงโกรธช้า
และเต็มด้วยพระกรุณาคุณ
ถอดความจาก สดุดี 103:8

พระราชกิจอันน่าคร้ามกลัว

16 พฤษภาคม 2021

มาเถิด และดูพระราชกิจของพระเจ้า
สิ่งที่ทรงทำแก่หมู่มนุษย์น่าคร้ามกลัวยิ่งนัก
พระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลให้กลายเป็นดินแห้ง 
พวกเขาเดินเท้าผ่านทางน้ำไป
เราได้ยินดีในพระองค์ ณ ที่นั้น
ถอดความจาก สดุดี 66:5-6

พระเจ้าทรงฤทธิ์

8 พฤษภาคม 2021

ทั้งโลก จงเกรงกลัวพระยาห์เวห์ 
ผู้ที่อาศัยในโลกทั้งสิ้น 
จงยืนตะลึงเพราะพระองค์
เมื่อพระเจ้าตรัส โลกก็เกิดขึ้น
เมื่อพระองค์ทรงบัญชา โลกก็มั่นคง
ถอดความจาก สดุดี 33:8-9

พระเจ้าไม่ทรงรู้หรือ??

2 พฤษภาคม 2021

โอ พระยาห์เวห์ นานเท่าไร
คนชั่วจะโอ้อวดอีกนานเท่าไร พระเจ้าข้า?
พวกเขากล่าวว่า “พระยาห์เวห์
ไม่ทรงเห็น พระเจ้าของยาโคบ
ไม่เข้าพระทัย”
ถอดความจาก สดุดี 94:3,7

ทรงรู้รอบ ทรงเข้าใจไม่สิ้นสุด

24 เมษายน 2021

องค์เจ้านายของเรานั้นทรงยิ่งใหญ่
ทรงเต็มด้วยฤทธิ์เดชมหันต์
ความเข้าใจของพระองค์นั้นเอนกอนันต์
ถอดความจาก สดุดี 147:5

ทรงอยู่ทุกแห่ง ทรงรู้ทุกอย่าง

11 เมษายน 2021

พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่ยกย่องเหนือชาติต่าง ๆ
พระสิริของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์
จะมีใครเป็นเหมือนพระยาห์เวห์
พระเจ้าของเรา ที่ทรงปกครองสูงสุด
ทรงโน้มพระองค์ลงมาทอดพระเนตร
ทั่วฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
ถอดความจาก สดุดี 113:4-6

พระเจ้าผู้ทรงฟัง

20 มีนาคม 2021

ภาพ Praying Hands วาดโดย Peter Paul Rubens (1577-1640)

โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงสดับเสียงของข้า
ขอทรงเงี่ยพระกรรณรับฟัง
เสียงของข้าที่ทูลวิงวอน
ขอพระเมตตาด้วยเถิดสดุดี 130:2

พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ

14 มีนาคม 2021

ขอทรงสอนให้ข้าทำตามพระประสงค์
ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์
ทรงนำข้าไปตามทางราบเรียบ
ถอดความจาก สดุดี 143:10

พระเจ้าแห่งความจริง

22 สิงหาคม 2020

* โคโลสี 1:13-14 bubee.net

ข้ามอบจิตวิญญาณของข้า
ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์ได้ทรงไถ่ข้าแล้ว
โอ พระยาห์เวห์
พระเจ้าแห่งความจริง
ถอดความจาก สดุดี 31:5