องค์ผู้เป็นที่หลบภัย

5 เมษายน 2020

Refuge-Ps-142-5-re

 

ข้าแต่องค์พระยาห์เวห์ ข้าร้องทูลต่อพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้า ทรงเป็นมรดก ซึ่งเป็นส่วนของข้า ในแผ่นดินของคนเป็น ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้า เพราะข้าตกต่ำลงมามาก ถอดความจาก สดุดี 142:5

ให้เราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้จากล่างขึ้นบน

ยามที่ตกต่ำสุดในชีวิต เรามาเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ร้องทูลต่อพระองค์ ในแผ่นดินของคนเป็นนั้น พระเจ้าทรงเป็นส่วนในชีวิต ทรงเป็นมรดก ทรงเป็นที่ลี้ภัย ใช่แล้ว เราร้องทูลต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระเจ้าของเรา!

องค์พระผู้ไถ่

29  มีนาคม 2020

redeemer-Ps-19-14

 

ขอให้คำที่ออกจากปาก และความคิด ในใจของข้า เป็นที่พอพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระกำลัง(ศิลา)และพระผู้ไถ่ของข้า ถอดความจาก สดุดี 19:14

กษัตริย์ดาวิดทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยเรียก องค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พระกำลังและพระผู้ไถ่ พระกำลังหรือพระศิลาทรงทำให้เรายืนมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญ และท่านปรารถนาให้พระเจ้าไถ่พระองค์เหมือน กับญาติที่จะไถ่ญาติพี่น้องด้วยกันออกจาก การเป็นทาส ออกจากความทุกข์ยากและ การสูญเสียต่าง ๆ ในชีวิต ข้อนี้เหมาะกับเราทุกคนที่กำลังเผชิญโควิด 19 สิ่งที่เราต้องทำคือระวังรักษาใจและคำพูด ให้เป็นคำดี เป็นกำลังใจ กับคนรอบข้าง

 

องค์พระผู้ไถ่

21 มีนาคม 2020

20-redeemer-Ps78-35

พวกเขาระลึกได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของพวกเขา และพระเจ้าองค์สูงสุดทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเขา ถอดความจาก สดุดี 78:35

 

คำว่า ไถ่ มีความหมายพื้น ๆ ว่า เป็นการซื้อคืน บ้าน ที่ดินกลับมาจากการที่เคยขายไป เป็น การจ่ายค่าไถ่ตัวคนในครอบครัวที่ตกไปเป็น ทาส เมื่อคำ ๆ นี้มาใช้กับพระเจ้าและอิสราเอล มีความหมายว่า พระองค์ทรงไถ่เขาออกมาจาก การเป็นทาสในอียิปต์ สำหรับเราก็คือ พระองค์ ทรงไถ่เราจากการเป็นทาสบาป

 

8 กุมภาพันธ์ 2020 ผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม

20-The-Name-Judge-ps-7-11

 

 

พระเจ้าทรงเป็น ผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงสำแดงพระพิโรธทุกวัน ถอดความจาก สดุดี 7:11

เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า พระเจ้าทรง ประสงค์ความยุติธรรมให้กับคนเที่ยงธรรม พระองค์ทรงกล่าวคำพิพากษาลงโทษทุกวัน ถ้าเรารู้เช่นนี้แล้ว เราจะเข้าใจความเป็นไปของ โลกมากขึ้น เราคิดว่า พระเจ้าไม่ทรงทำอะไรกับ คนที่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นเลยหรือ พระเจ้าทรงทำ อยู่แล้วแน่นอน อาจไม่ตรงใจเรา แต่พระคำข้อนี้ บอกไว้ว่า ทุกวัน !

2 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้ทรงพิพากษา

Judge-PS-50-4-6

 

พระเจ้าทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบนและถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์ จะทรงพิพากษาคนของพระองค์… ฟ้าสวรรค์ประกาศความเที่ยงธรรม ของพระเจ้าเพราะพระองค์เอง ทรงเป็นผู้พิพากษา ถอดความจากสดุดี 50:4,6

เราไม่ต้องมองไปไกลเพื่อที่จะระลึกว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา แค่มองฟ้าเมื่อไร ก็ให้คิดถึงสิ่งนี้ และนั่นจะทำให้เรายำเกรง พระเจ้า … มีคนกล่าวว่า ความยำเกรงพระเจ้า เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ตรงหน้า เราเสมอ ..ขอให้สดุดีข้อนี้ ช่วยเราให้ยำเกรง พระองค์ตลอดชีวิตของเรา

19 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

help-Psalms-144-2

พระองค์ทรงเป็นรักมั่นคง เป็นป้อมปราการ เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ทรงเป็นโล่ และเป็นที่ข้าเข้าไปหลบภัย พระองค์ทรงพิชิต ให้ชนชาติทั้งหลายอยู่ใต้ข้า ถอดความจาก สดุดี 144:2

ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าโดยใช้พระนามต่าง ๆ ซึ่งบอกเล่าให้เราได้รู้ว่า พระองค์ทรงมีพระ ลักษณะอย่างไรบ้าง รักมั่นคง ป้อมปราการ ที่กำบัง ผู้ช่วยกู้ชีวิต โล่ ที่หลบภัย หกประการที่พระเจ้าทรงเป็นเพื่อดาวิดและเพื่อ เราทุกคน จะหาใครที่ไหนแบบพระองค์ได้อีก ไม่มีมนุษย์คนไหนทำให้ได้ ไม่มีวิญญาณใด พระใดที่จะเป็นเช่นนี้ให้เรา

18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

Help-Ps14-17

 

ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก สดุดี 40:17

พระเจ้าทรงเป็นทั้งพระผู้ช่วยและผู้กู้ชีวิต ดาวิดเองอยู่ในช่วงที่ท่านกำลังถูกตามไล่ล่า อยู่ในช่วงเวลาที่ขัดสินทั้งการกินอยู่ ขัดสนไม่มีใครจะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู แต่ท่านหันมาหาพระเจ้าที่ทรงเป็นทั้งสองอย่าง แล้วลองคิดดู คนยากจน ขัดสนมักถูกลืม แต่พระเจ้าองคนี้ ทรงคิดถึงเขาอยู่ ในที่สุด พระองค์ทรงช่วยกู้ดาวิดจริง ๆ

 

24 พฤศจิกายน 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

ขอโปรดตอบ เมื่อข้าฯ ร้องทูล

โอ พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรมของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 4:1
Tsid-Ps-4-1

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

ขอโปรดตอบ เมื่อข้าฯ ร้องทูล   โอ พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรมของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 4:1

เวลานี้ กษัตริย์ดาวิดทรงทราบดีว่า ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ด้วยความถูกต้อง ชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงเปิดทาง ให้ผู้ที่หมดหนทาง จนตรอก จะทรงทำให้ท่านได้รับการบรรเทาจากความ ทุกข์ยากอันมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต ท่านได้ทูลร้องขออย่างไร เมื่อเราหมดทาง เราก็ทำตามท่านเถอะ

8 กันยายน 2019 พระศิลา

ทรงวางเท้าของข้าบนศิลา ทำให้ข้ามั่นคง

ถอดความจาก สดุดี 40:2

The-Rock-Ps40-1-2

7 กันยายน 2019 พระศิลา

 

 

พระองค์ทรงดึงข้าออกจากกับดักตาข่าย

เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้า

ถอดความจาก สดุดี 31:3-4

The-RockSPs31-3-4ept0719-

1 กันยายน 2019 พระศิลา

พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้า

ถอดความจาก สดุดี 19:4The-Rock-Ps19-14