31 สิงหาคม 2019 พระศิลา

โอพระยาห์เวห์  พระศิลาของข้า

ข้าจะร้องหาพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 28:1

The-RockPs28-1-Aug3119

24 สิงหาคม 2019 พระศิลา

เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการอันเข้มแข็งของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 31:3
El-sela-Aug2419-Ps31-3Rock

3 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ (หรือ..ข้าแต่องค์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์)

จอมเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์นั้น สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ถอดความจากสดุดี 8:1

Namesof-Gmar0319-Ps8-1

2 มีนาคม 2019 ยาห์เวห์-อาโดนาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมตัวข้าฯ

ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าฯ และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 3:3

Namesof-GMAR0219-Ps3-3-4