6 มิถุนายน 2017 รักที่สุด?

ขอรับ กระผมรักพระองค์  พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว “

ซีโมนตอบ 

ถอดความจาก ยอห์น 21:16
john-21-16-Daily2017_6_6

25 พฤษภาคม 2017 เชื่อเพราะอ่าน

แต่ที่เราเขียนไว้ก็เพื่อท่านจะได้เชื่อว่า

 พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 20:31
john-20-30-31-Daily2017_5_25