ไม่ทรงประสงค์..

15 สิงหาคม 2521

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเตรียมเราไว้
เพื่อพระพิโรธ แต่เพื่อรับความรอดโดยพระเยซูคริสต์เจ้า
ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่า
ไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับเราก็จะมีชีวิตกับพระองค์
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:9-10

ลำดับเวลาการเสด็จมา

15 กรกฎาคม 2020

แล้วต่อมา คนที่ยังมีชีวิตและคงอยู่ในโลกนี้
จะถูกรับขึ้นไปในหมู่เมฆพร้อมกับพวกเขา
เราจึงจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์
ดังนั้น จงหนุนใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 4:17-18