อธิษฐานเผื่อที่แรง

7 กรกฎาคม 2021

ถ้าคนใดเห็นพี่น้องของเขาทำบาปที่ไม่นำ
ไปสู่ความตาย เขาควรจะอธิษฐานขอ
และพระองค์จะประทานชีวิตให้แก่
คนที่ทำบาปอย่างที่ไม่นำไปสู่ความตาย
บาปที่นำไปสู่ความตายนั้นก็มีอยู่
ซึ่งข้าไม่ได้ขอให้อธิษฐาน
ขอสำหรับคนที่ทำบาปเช่นนั้นการอธรรมทั้งสิ้นเป็นบาป
แต่ก็ยังมีบาปที่ไม่นำไปสู่ความตาย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:16-17

ได้ขอบพระคุณเสมอ

6 มิถุนายน 2012

และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเรา
ไม่ว่าเราจะทูลขอสิ่งใด
เราก็รู้ว่า
เราจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้น
จากพระองค์​
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:15

ผู้เชื่อมีชีวิตนิรันดร์!

2 กรกฎาคม 2021

ข้าเขียนทุกสิ่งเหล่านี้มา
ถึงท่านที่เชื่อในพระนามของ
พระบุตรพระเจ้าเพื่อท่านจะได้รู้ว่า
ท่านมีชีวิตนิรันดร์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:13

คำพยานของพระบิดา

30 มิถุนายน 2021

ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้า
ก็มีคำพยานนี้อยู่ในตัวเขา
ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทำให้
พระองค์เป็นพยานที่มุสา
เพราะเขาไม่เชื่อในคำพยานที่พระเจ้า
ทรงยืนยันถึงพระบุตรของพระองค์​
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:10

คำพยานของพระบิดา

29 มิถุนายน 2021

คำพยานของมนุษย์เรายังยอมรับได้
พยานของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่า
เพราะเป็นคำพยานของพระเจ้า
ยืนยันเรื่องพระบุตรของพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:9

3 พยาน 1 เดียว

28 มิถุนายน 2021

ด้วยว่า มีสามสิ่งที่เป็นพยานยืนยัน
คือพระวิญญาณ และน้ำ
และพระโลหิต
และทั้งสามนี้สอดคล้อง
เป็นหนึ่งเดียวกัน
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:7-8

ชนะเสมอ

24 มิถุนายน 2021

เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็ชนะโลก
ความเชื่อที่เรามีอยู่ทำให้เรา
มีชัยชนะเหนือโลก
บัดนี้ ใครล่ะ ที่ชนะโลก?
ก็คือเฉพาะคนที่เชื่อว่า
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:4-5

ถ้ารัก ถึงไหนถึงกัน

23 มิถุนายน 2021

การที่เรารักพระเจ้านั้น 
ก็แสดงออกมาด้วยการที่เรา
เชื่อฟังทำตามพระบัญญัติของพระองค์
และพระบัญญัตินั้น
ไม่ได้เป็นภาระหนักสำหรับเราเลย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:3

รักลูกของพระเจ้า

22 มิถุนายน 2021

เราจะได้รู้ว่า เรารักคนที่เป็น
ลูกของพระองค์
ก็เมื่อเรารักพระเจ้า และทำตาม
พระบัญญัติของพระองค์​
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:2

รักสองทาง

18 มิถุนายน 2021

และเราได้รับคำบัญชานี้มาจากพระองค์ นั่นคือ
คนที่รักพระเจ้าจะต้องรักพี่น้องของตนด้วย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:21

รักไม่จริง

17 มิถุนายน 2021

หากใครคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันรักพระเจ้า”
แต่ยังคงเกลียดพี่น้องของตน
คนนั้นก็พูดมุสา
คนที่ไม่รักพี่น้องที่มองเห็นได้ 
ไม่อาจจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็น
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:20

รักจากพระเจ้า

16 มิถุนายน 2021

เรารัก เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน
1 ยอห์น 4:19

รักกับกลัว

15 มิถุนายน 2021

ในความรักไม่มีความกลัว
แต่รักที่สมบูรณ์แบบก็จะขจัดความกลัวออกไป
เพราะความกลัวนั้น เกี่ยวพันกับการลงโทษ
และคนที่กลัวก็ไม่ได้รักอย่างสมบูรณ์แบบ
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:18

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

11 มิถุนายน 2021

และเราได้มารู้จักและเชื่อในความรัก
ที่พระเจ้าทรงมีให้เรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
และคนที่อยู่ในความรักก็อยู่ใน
พระเจ้า และพระเจ้าสถิตในเขา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:16

เราเห็น เราเป็นพยาน

10 มิถุนายน 2021

พวกเราได้เห็นและเป็นพยานว่า 
พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรลงมา
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
คนใดยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า. 
พระเจ้าก็สถิตในเขา และเขาดำรงในพระเจ้า
ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:14-15