เต็นท์นี้=กายนี้

25 มกราคม 2021

ตราบเท่าที่ข้ายังอยู่ในเต็นท์นี้
ข้ามองเห็นว่าการคอยเตือนฟื้น
ความจำให้ท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:13

จดหมายฉบับที่สอง

7 มกราคม 2021

จากซีโมน เปโตร ทาสรับใช้และอัครทูต
ของพระเยซูคริสต์
ถึงพี่น้องที่ได้รับความเชื่ออันมีค่าเช่นเดียวกับเรา
ผ่านทางความชอบธรรมของพระเจ้าและ
พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:1