พระราชกิจยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์

26 กันยายน 2021

ภาพจาก pexel.com

ข้าจะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของ
พระองค์ และจะไตร่ตรองถึงราชกิจ
อันทรงฤทธิ์ของพระองค์
โอพระเจ้า ทางของพระองค์นั้นบริสุทธิ์
มีพระอื่นใดที่ยิ่งใหญ่
อย่างพระเจ้าของเราหรือ?
ถอดความจาก สดุดี 77:12-13

พระเจ้ายังทรงเหมือนเดิม

12 กันยายน 2021

ฟ้าสวรรค์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
สิ่งเหล่านี้จะสูญไป แต่พระองค์ทรงดำรงอยู่
ใช่แล้ว สรรพสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม…
แต่พระองค์
ยังทรงเหมือนเดิม
วันเวลาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด
ถอดความจาก สดุดี 102: 25ข, 26ก, 27

ความคิดของพระเจ้าต่อเรา

10 กันยายน 2021

คำปรึกษาของพระยาห์เวห์ดำรงนิรันดร์
แผนการในน้ำพระทัยของพระองค์
มีต่อชนทุกชั่วอายุ
ถอดความจากสดุดี 33:11

พระคุณก็เพียงพอ

5 กันยายน 2021

ขอบคุณภาพจาก pixabay โดย justmarius_de

แต่พระเจ้าตรัสแก่ข้าว่า
“พระคุณของเรานั้น เพียงพอสำหรับ
เจ้าแล้ว เพื่อฤทธิ์อำนาจของเรา
จะปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ”
ถอดความจาก 2 โครินธ์ 12:9

พระเมตตาของพระเจ้า

29 สิงหาคม 2021

ขอพระเจ้าทรงเมตตาข้า
ตามความรักมั่นคงของพระองค์
ขอทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้า
ตามพระกรุณาที่เต็มล้นของพระองค์​
ถอดความจาก สดุดี 51:1

พระเมตตาของพระเจ้า

28 สิงหาคม 2021

ขอบคุณภาพจาก pixabay โดย Seaq68

ดังนั้น พระยาห์เวห์ทรงรอที่จะกรุณา
เจ้า และดังนั้น พระองค์ทรงลุกขึ้น
เพื่อที่จะเมตตาต่อเจ้า
เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าแห่ง
ความยุติธรรม
ความสุขเป็นของคนที่รอคอยพระองค์
ถอดความจาก อิสยาห์ 30:18

ความรักของพระเจ้า

22 สิงหาคม 2021

เพราะข้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเป็นความตาย
หรือชีวิต ทูตสวรรค์หรือมาร ปัจจุบัน
หรืออนาคต รวมทั้งอำนาจใด ๆ
จะเป็นสิ่งที่อยู่สูง หรือลึก หรือสิ่งอื่นใด
ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา สรรพสิ่งเหล่านี้
ไม่อาจจะพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เลย
ถอดความจาก โรม 8:38-39

รัก พระเมตตา พระคุณ

21 สิงหาคม 2021

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักยิ่งใหญ่
ดังนั้น ถึงแม้ว่า เราตายไปแล้วเพราะบาป
พระองค์กลับทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์
พวกท่านได้มีชีวิตอย่างคนที่รอดพ้นบาปด้วยพระคุณ​
ถอดความจากเอเฟซัส 2:4-5

ไม่ทรงประสงค์..

15 สิงหาคม 2521

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเตรียมเราไว้
เพื่อพระพิโรธ แต่เพื่อรับความรอดโดยพระเยซูคริสต์เจ้า
ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่า
ไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับเราก็จะมีชีวิตกับพระองค์
ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 5:9-10

ทรงรับพระพิโรธแทนเรา

14 สิงหาคม 2021

เพราะเห็นแก่เรา พระเจ้าได้ทรงกระทำ
พระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป
เพื่อเราจะได้เป็นคนเที่ยงธรรมถูกต้อง
ของพระเจ้าโดยพระองค์
ถอดความจาก2 โครินธ์ 5:21

พระพิโรธของพระเจ้า

8 สิงหาคม 2021

เป็นเพราะท่านดื้อดึง ไม่ยอมกลับใจ
เท่ากับท่านได้สะสมโทษบาปให้แก่ตนเอง
ในวันที่พระเจ้าจะทรงลงโทษ
คือเวลาที่การกล่าวโทษที่เที่ยงธรรมของพระเจ้าจะเกิดขึ้น
พระองค์จะทรงตอบสนองแก่ทุกคนตาม
การกระทำของเขา 
ถอดความจาก โรม 2:5-6

พระพิโรธของพระเจ้า

31 กรกฎาคม 2021

จงจำไว้และอย่าลืมว่า
พวกเจ้าได้ทำให้พระยาห์เวห์
พระเจ้าของพวกเจ้าพิโรธในถิ่นกันดาร
ตั้งแต่วันที่เจ้าออกไปจากแผ่นดินอียิปต์
จนกระทั่งมาถึงที่นี่ 
พวกเจ้าก็กบฏต่อพระยาห์เวห์เสมอมา
ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 9:7

พระพิโรธของพระเจ้า

31 กรกฎาคม 2021

สำหรับคนที่บากบั่นทำความดี 
แสวงหาพระสิริและเกียรติ และความเป็นอมตะนั้น
พระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้เขา
แต่คนที่หาประโยชน์
ให้ตัวเอง และไม่เชื่อฟังความจริง
แต่กลับไปเชื่อความอธรรม
ก็จะพบพระพิโรธ และการลงโทษ
ถอดความจาก โรม 2:7-8