พระผู้ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง

13 กุมภาพันธ์ 2021

พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสรรพสิ่งที่มี
อยู่ในนั้น ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือ
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินมิได้สถิตในวิหาร
ที่สร้างด้วยมือมนุษย์
ถอดความจาก กิจการ 17:24

พระผู้ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง

31 มกราคม 2021

ภาพ Highland Cattle Grazing by a Mountain Stream
โดย William Watson 1888

เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา
รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายบนภูเขานับพันลูก
เรารู้จักนกทุกตัวบนภูเขาทั้งหลาย
เหล่าสัตว์ในทุ่งก็เป็นของเรา
หากเราหิวเราจะไม่บอกเจ้า
เพราะทั้งโลกและสรรพสิ่งในโลกเป็นของเรา
ถอดความจากสดุดี 50:10-12

ผู้เดียวที่เห็นพระเจ้า

15 มีนาคม 2020

20-The-Nameinvisible-John-6-46

ไม่มีใครเคยเห็นพระบิดายกเว้นผู้ที่มาจากพระเจ้า ผู้นั้นได้เห็นพระบิดา ถอดความจาก ยอห์น 6:46

เมื่ออ่านพระคำข้อนี้ต่อจาก (1 ทิโมธี 1:15-16) จึงรู้ว่า ก่อนนี้พระเยซูทรงบอกไว้อย่างชัดเจน ว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าผู้ที่มองไม่เห็น แม้ ยาโคบบอกว่าเขาเห็นพระเจ้าแต่ยังมีชีวิตใน (ปฐมกาล 32:22-32) เป็นเพราะพระเจ้าทรงมา พบเขาในรูปร่างของมนุษย์ เราเห็นพระเจ้าไม่ได้ พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า มนุษย์เห็นเราแล้ว ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ (อพยพ 33:20) แต่พระเจ้าทรงเมตตา ประทานพระเยซูผู้เป็น พระฉายาของพระองค์ลงมาในโลก พระองค์ ทรงเป็นราชบุตรหัวปีของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง (โคโลสี 1:15) ตรัสว่า ถ้าเจ้ารู้จักเราแล้ว ก็ได้รู้จักพระบิดาด้วย (ยอห์น 14:8) เมื่อไรเรารู้จักพระเยซูมากขึ้น เราก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วย

23 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าองค์นิรันดร์

God-Att-Ps-90-2

 

ก่อนภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าจะทรงให้แผ่นดินและ โลกเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตั้งแต่นิรันดร์กาลตราบจนนิรันดร์กาล ถอดความจาก สดุดี 90:2

พระเจ้าของเราทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งใน เอกภพ มนุษย์เราอาจไม่ยอมรับพระองค์ และ กล่าวว่า ไม่มีพระเจ้า แต่ความมหัศจรรย์ของชีวิต และธรรมชาติในรายละเอียด ทำให้เราไม่อาจพูด ได้ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเอง .. พระองค์ผู้ทรงเป็น พระเจ้าจากนิรันดร์ถึงนิรันดร์ ผู้ทรงอยู่เหนือ กรอบเวลาของโลก ทรงบอกเราในพระคัมภีร์ ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า